No Help Information.

No Help Information.

Monday, 25 January, 2021    |    Important Links    |    MGNREGA Blog    |    Latest News   |    Help     
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 
Track Complaints/JobCard Registration/Work Demand Status
ದೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ /ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ/ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ
     

    Contact Us    |    Terms of Use   |    Feedback   |    Work Demand    |    Job Card Registration    |    Module-Wise Summary    Powered by Effia Technologies